Published: 2020-07-06

WIM-BASED VEHICLE LOAD MODELS FOR URBAN HIGHWAY BRIDGE

MIAO LI, TIANLI HUANG, JINJIN LIAO, JIAN ZHONG, JIWEI ZHONG

1-22

DEVELOPMENT OF AN AMPLIfiED ADDED STIFFENING AND DAMPING SYSTEM FOR WOOD FRAME SHEAR WALLS

JAIRO MONTAÑO, RUDY MAURY, JOSÉ LUIS ALMAZÁN, XAVIER ESTRELLA, PABLO GUINDOS

1-26

EXPERIMENTAL STUDY ON SEISMIC RESPONSE OF SUBWAY STATION BUILT IN LOESS

DENGZHOU QUAN, SHAOBO CHAI, SU CHEN, YIHONG WANG

1-17

MECHANICAL PROPERTIES MODELING OF SEVERELY PLASTICALLY DEFORMED BIODEGRADABLE ZK60 MAGNESIUM ALLOY FOR BONE IMPLANTS

YAN ZHANG, NING WANG , JINGYI LI , MOHSEN MESBAH, KUAN YEW WONG, ALIREZA FALLAHPOUR, BAHMAN NASIRI-TABRIZI, JIANGFEI YANG

1-21

SEISMIC BEHAVIOR OF EXTERIOR RC BEAM-COLUMN JOINTS RETROFITTED USING CFRP SHEETS

SALEH YHYA LASEIMA, A. A. MUTALIB, S. A. OSMAN, N. H. HAMID

1-21